Małopol­ski Konkurs języka ang­iel­skiego
13 Lis 2014 18:36Małopolski Konkurs języka angielskiego

Z radoś­cią infor­mu­jemy, że uczen­nice klasy 3a onika Antos i Paula Niedziela oraz uczen­nica klasy 3b Dominika Zagrodzka zakwalifikowały [ … ]

Czy­taj więcej…
Pro­jekt „Hal­loween„
07 Lis 2014 13:03Projekt

Hal­loween — święto obchod­zone w nocy z 31 października na 1 listopada. Cele­browane zwłaszcza w kra­jach anglo­języ­cznych. Tak naprawdę jes [ … ]

Czy­taj więcej…
Wyjazdy inte­gra­cyjne klas pier­wszych.
05 Lis 2014 12:55Wyjazdy integracyjne klas pierwszych.

We wrześniu i październiku uczniowie klas pier­wszych naszego Gim­nazjum mieli okazję poz­nać się nawza­jem oraz miło spędzić czas poza mu [ … ]

Czy­taj więcej…
96 rocznica wyz­wole­nia Krakowa
30 Paź 2014 13:5496 rocznica wyzwolenia Krakowa

31.10.1918 r. - 31.10.2014 r. 31 października przy­pada 96 rocznica wyz­wole­nia Krakowa. Uczniowie z tej okazji przy­go­towali pl [ … ]

Czy­taj więcej…
Zaprosze­nie do udzi­ału w konkur­sach
29 Paź 2014 17:29Zaproszenie do udziału w konkursach

Szkolne koło biologiczno-​ekologiczne „Z biologią za pan brat” serdecznie zaprasza do udzi­ału w konkur­sach. 1. Konk [ … ]

Czy­taj więcej…
Ślubowanie klas pier­wszych
15 Paź 2014 17:12Ślubowanie klas pierwszych

13 października w auli odbyła się uroczys­tość zaprzysięże­nia pier­ws­zok­la­sistów. Wydarze­nie zor­ga­ni­zował i poprowadził Samorzą [ … ]

Czy­taj więcej…
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com

UWAGA! Ten ser­wis używa cook­ies i podob­nych technologii.

Brak zmi­any ustaw­ienia przeglą­darki oznacza zgodę na to. Czy­taj więcej…

Zrozu­mi­ałem

POLI­TYKA COOK­IES

Ser­wis nie zbiera w sposób automaty­czny żad­nych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cook­ies.
Pliki cook­ies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane infor­maty­czne, w szczegól­ności pliki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­ają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu pliki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor ser­wisu www​.gim4​.krakow​.pl.

Pliki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu:
a) dos­tosowa­nia zawartości stron inter­ne­towych Ser­wisu do pref­er­encji Użytkown­ika oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­ności pliki te pozwalają rozpoz­nać urządze­nie Użytkown­ika Ser­wisu i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które poma­gają zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­icy Ser­wisu korzys­tają ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tury i zawartości;

c) utrzy­manie sesji Użytkown­ika Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod­stronie Ser­wisu ponownie wpisy­wać loginu i hasła;W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze rodzaje plików cook­ies: „sesyjne” (ses­sion cook­ies) oraz „stałe” (per­sis­tent cook­ies). Cook­ies „sesyjne” są plikami tym­cza­sowymi, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika do czasu wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­darki inter­ne­towej). „Stałe” pliki cook­ies prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika przez czas określony w para­me­trach plików cook­ies lub do czasu ich usunię­cia przez Użytkown­ika.
W ramach Ser­wisu stosowane są następu­jące rodzaje plików cook­ies:
a) „niezbędne” pliki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pliki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach Ser­wisu;

b) pliki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeństwa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach Ser­wisu;

c) „wyda­jnoś­ciowe” pliki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu;

d) „funkcjon­alne” pliki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez Użytkown­ika ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­jsu Użytkown­ika, np. w zakre­sie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmi­aru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej itp.;

e) „reklam­owe” pliki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie Użytkown­ikom treści reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zain­tere­sowań.W wielu przy­pad­kach opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika. Użytkown­icy Ser­wisu mogą dokonać w każdym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w szczegól­ności w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu Użytkown­ika Ser­wisu. Szczegółowe infor­ma­cje o możli­wości i sposobach obsługi plików cook­ies dostępne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­darki inter­ne­towej).
Oper­a­tor Ser­wisu infor­muje, że ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­ności dostępne na stronach inter­ne­towych Ser­wisu.
Pliki cook­ies zamieszczane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu i wyko­rzysty­wane mogą być również przez współpracu­ją­cych z oper­a­torem Ser­wisu reklam­odaw­ców oraz part­nerów.
Więcej infor­ma­cji na temat plików cook­ies dostęp­nych jest pod adresem http://​pl​.wikipedia​.org/​w​i​k​i​/​C​i​a​s​t​e​c​z​k​o lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglą­darki internetowej.