« »
W Gim­nazjum dużo czasu poświę­camy na naukę ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem nauki języków obcych, infor­matyki i przed­miotów matem­aty­czno — przy­rod­niczych. Real­izu­jemy zwięk­szoną liczbę godzin …
HAR­MONO­GRAM CZYN­NOŚCI W POSTĘPOWA­NIU REKRU­TA­CYJNYM ORAZ POSTĘPOWA­NIU UZU­PEŁ­NI­A­JĄ­CYM, A TAKŻE TER­MINY SKŁADA­NIA DOKU­MEN­TÓW DO KLAS PIER­WSZYCH GIM­NAZJÓW na rok szkolny 20162017
Dzień otwarty 26 kwiet­nia 2015 (wtorek) w godz­i­nach 15.0018.00 W cza­sie trwa­nia dnia otwartego będą Państwo mogli zobaczyć sale lek­cyjne, zaplecze dydak­ty­czne oraz spotkać się z …

Aktu­al­ności

Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com