• Jak zwykle we wrześniu serdecznie zapraszamy na kier­masz uży­wanych podręczników, który wyjątkowo w tym roku odbywa się w przed­sionku do bib­lioteki. Wszys­tkie osoby, które chc… Czy­taj dalej
  • Rozpoczę­cie roku szkol­nego 20142015 w Gim­nazjum nr 4 : 1 wrześ­nia 2014 godz. 08.00 : Msza święta w koś­ciele Św. Flo­ri­ana, godz. 09.00 rozpoczę­cie roku w szkole (klasy pier­wsze Aula — II piętr… Czy­taj dalej
  • Wyniki rywal­iza­cji z okazji DNIA SPORTU (2 czer­wca 2014 r.) w naszej szkole : Piłka nożna : I miejsce — klasa III D II miejsce — klasa II B III miejsce — klasa II A IV miejsce — klasa III C V miejsc… Czy­taj dalej
  • Nasze gim­nazjum chęt­nie orga­nizuje warsz­taty jed­noczące młodzież z różnych kra­jów. Właśnie takie spotkanie miało miejsce we wtorek 1 kwiet­nia. Odwiedz­iła nas grupa 30 Holendr&oa… Czy­taj dalej
  • 19 grud­nia 2013 r. odbył się VIII Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół gim­naz­jal­nych. Turniej został zor­ga­ni­zowany przez Radę Dziel­nicy I oraz Straż Miejską Miasta Krakowa… Czy­taj dalej
Mozaikowe świę­towanie
10 Wrz 2014 17:57 — Super UserMozaikowe świętowanie

Już po raz drugi wzięliśmy udział w akcji ozd­abi­a­nia Ronda Mogilskiego. Tegorocznej edy­cji uk [ … ]

Czy­taj więcej
Kier­masz podręczników
02 Wrz 2014 17:50 — Super UserKiermasz podręczników

Jak zwykle we wrześniu serdecznie zapraszamy na kier­masz uży­wanych podręczników, kt&oac [ … ]

Czy­taj więcej
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 20142015
26 Sie 2014 12:00 — Super UserRozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczę­cie roku szkol­nego 20142015 w Gim­nazjum nr 4 : wrześ­nia 2014 godz. 08.00: Msza świ [ … ]

Czy­taj więcej
Lista kandy­datów przyję­tych do Gim­nazjum Nr 4
10 Lip 2014 09:34 — Super UserLista kandydatów przyjętych do Gimnazjum Nr 4

Lp. Imię [ … ]

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top

UWAGA! Ten ser­wis używa cook­ies i podob­nych technologii.

Brak zmi­any ustaw­ienia przeglą­darki oznacza zgodę na to. Czy­taj więcej…

Zrozu­mi­ałem

POLI­TYKA COOK­IES

Ser­wis nie zbiera w sposób automaty­czny żad­nych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cook­ies.
Pliki cook­ies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane infor­maty­czne, w szczegól­ności pliki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­ają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu pliki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor ser­wisu www​.gim4​.krakow​.pl.

Pliki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu:
a) dos­tosowa­nia zawartości stron inter­ne­towych Ser­wisu do pref­er­encji Użytkown­ika oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­ności pliki te pozwalają rozpoz­nać urządze­nie Użytkown­ika Ser­wisu i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które poma­gają zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­icy Ser­wisu korzys­tają ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tury i zawartości;

c) utrzy­manie sesji Użytkown­ika Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod­stronie Ser­wisu ponownie wpisy­wać loginu i hasła;W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze rodzaje plików cook­ies: „sesyjne” (ses­sion cook­ies) oraz „stałe” (per­sis­tent cook­ies). Cook­ies „sesyjne” są plikami tym­cza­sowymi, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika do czasu wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­darki inter­ne­towej). „Stałe” pliki cook­ies prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika przez czas określony w para­me­trach plików cook­ies lub do czasu ich usunię­cia przez Użytkown­ika.
W ramach Ser­wisu stosowane są następu­jące rodzaje plików cook­ies:
a) „niezbędne” pliki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pliki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach Ser­wisu;

b) pliki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeństwa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach Ser­wisu;

c) „wyda­jnoś­ciowe” pliki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu;

d) „funkcjon­alne” pliki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez Użytkown­ika ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­jsu Użytkown­ika, np. w zakre­sie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmi­aru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej itp.;

e) „reklam­owe” pliki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie Użytkown­ikom treści reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zain­tere­sowań.W wielu przy­pad­kach opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika. Użytkown­icy Ser­wisu mogą dokonać w każdym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w szczegól­ności w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu Użytkown­ika Ser­wisu. Szczegółowe infor­ma­cje o możli­wości i sposobach obsługi plików cook­ies dostępne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­darki inter­ne­towej).
Oper­a­tor Ser­wisu infor­muje, że ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­ności dostępne na stronach inter­ne­towych Ser­wisu.
Pliki cook­ies zamieszczane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu i wyko­rzysty­wane mogą być również przez współpracu­ją­cych z oper­a­torem Ser­wisu reklam­odaw­ców oraz part­nerów.
Więcej infor­ma­cji na temat plików cook­ies dostęp­nych jest pod adresem http://​pl​.wikipedia​.org/​w​i​k​i​/​C​i​a​s​t​e​c​z​k​o lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglą­darki internetowej.