giodo

xlilo do

« »
NOWE LICEUM W SAMYM CEN­TRUM KRAKOWA PRO­PONOWANE KLASY : {xtypo_rounded1}Klasa A Rozsz­erze­nie obow­iązkowe : język pol­ski, his­to­ria W klasie II
Kandy­daci z gim­nazjów obję­tych infor­maty­cznym sys­te­mem rekru­ta­cyjnym logują się do sytemu z wyko­rzys­taniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzy­mują w swoich szkołach. Kandydaci …
Dzień otwarty 31 maja 2017 (środa) w godz­i­nach 12.0018.00 W cza­sie trwa­nia dnia otwartego będą Państwo mogli zobaczyć sale lek­cyjne, zaplecze dydak­ty­czne oraz spotkać się z …

Zielona Szkoła w Bukowinie Tatrzańskiej

25-​05-​2017 Wyświetleń:43 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Jak co roku maj to czas relaksu i inte­gracji na tzw. „zielonych szkołach” W dn. 812.05 klasy 1a i 1c miały okazję odpoczy­wać w Bukowinie Tatrza­ńskiej. Biuro Podróży „Obieżyświat” zorganizowało…

Czy­taj więcej

Zmarła pani Elż­bi­eta Czarnecka

11-​05-​2017 Wyświetleń:92 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Ze smutkiem infor­mu­jemy, że 6 maja 2017 roku zmarła Pani Elż­bi­eta Czar­necka, wielo­letni pra­cownik Szkoły Pod­sta­wowej nr 20 i Gim­nazjum nr 4 w Krakowie, Ped­a­gog — Człowiek Wielkiego Serca. Z wyrazami…

Czy­taj więcej

Zaję­cia na temat samorządności

10-​05-​2017 Wyświetleń:56 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dnia 8 maja br. uczniowie naszego Gim­nazjum, klas 2a i 2c, wzięli udział w zaję­ci­ach na temat samorządności.Zostały one przy­go­towane w ramach spec­jal­nego pro­jektu przy­bliża­jącego temat Małopol­ski. Wykład, zaprezen­towany przez…

Czy­taj więcej

Witaj Majowa Jutrzenko

29-​04-​2017 Wyświetleń:116 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Pod tym hasłem uczniowie naszej szkoły, pod kierunk­iem pani Anny Ostafin i Pani Edyty Zaremby, przy­go­towali apel z okazji rocznicy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Całe wydarze­nie rozpoczęło od uroczys­tego powitania…

Czy­taj więcej

Apel z okazji Świąt Wielka­noc­nych 12.04

13-​04-​2017 Wyświetleń:150 Ważne Super User - avatar Super User

Alleluja! Pan Zmartwych­w­stał! Z okazji nad­chodzą­cych Świąt Wielka­noc­nych w szkole odbył się pełen zad­umy i radości apel. Przed­staw­iciele Samorządu Uczniowskiego,Julia Pietruszka oraz Krys­t­ian Kroczek, wprowadzili nas w atmos­ferę Wielkiego Tygod­nia. Opowiedzieli…

Czy­taj więcej

„My Małopol­ska” — pro­gramu edukacji reg…

04-​04-​2017 Wyświetleń:88 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

W ramach pro­gramu Samorządu Wojew­ództwa Małopol­skiego uczniowie klas 1c i 3d sko­rzys­tali z możli­wości spotka­nia się z przed­staw­icielami Urzędu Marsza­łkowskiego. 24 marca goś­cil­iśmy pan Dar­iusz Styrnę — Dyrek­tor Depar­ta­ment Edukacji…

Czy­taj więcej

Rekolekcje w Tau­ron Arenie

02-​04-​2017 Wyświetleń:156 Ważne Super User - avatar Super User

28 marca 2017 Rekolekcje w Tau­ron Are­nie w ramach pro­jektu Młodzi i Miłosierdzie W tym roku szkol­nym, podob­nie jak w poprzed­nim, w Tau­ron Are­nie odbyły się rekolekcje wielko­postne. Tym razem hasłem…

Czy­taj więcej

Spotkanie z Panią Ewą Rosolską

23-​03-​2017 Wyświetleń:388 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

22 marca w naszej szkole, już po raz drugi, goś­ciła Pani Ewa Rosol­ska. Opowiedzi­ała o swo­jej przy­godzie z pisaniem i kole­jnej książce z cyklu „Tajem­nica starego witrażu”. Złożyła także auto­grafy dla swoich…

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com